Page 1 of 1

Շնորհավոր Սուրբ Ծնունտ

PostPosted: 06 Jan 2008, 08:03
by avetik
ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՎ ԵՎ ՀԱՅՏՆԵՑԱՎ
ՁԵԶ ԵՎ ՄԵԶ ՄԵԾ ԱՎԵՏԻՍ


Խորուրդ մեծ եւ սքանչելի
որ յահսընաւուր յայտնեցաւ։

Հովիւքն երգեն ընդ հրեշտակս տան
աւետիս աշխարհի։

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ։

լսել

PostPosted: 07 Jan 2008, 22:52
by ARZUMAN
Shnorhavor surb tsnund